Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Naomedia geleverde producten en diensten.

Naomedia, gevestigd te Heyendaalseweg 129D 6525 AJ Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Naomedia verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Naomedia van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Naomedia in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Bedrijfsnaam

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

• Telefoonnummer (mobiel of vast)

• E-mailadres 

• Bankgegevens

Verwerkt Naomedia ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Naomedia verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Naomedia, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Naomedia. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Naomedia. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Naomedia gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Naomedia zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze Privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze Privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Naomedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Naomedia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Naomedia gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ons cookiebeleid kunt u hier vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar hallo@naomedia.nl.

Beveiliging

Naomedia hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Naomedia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Naomedia toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Naomedia gebruik maakt van de diensten van derden, zal Naomedia in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Naomedia u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hallo@naomedia.nl

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via hallo@naomedia.nl.

Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 18 juli 2022

Deze Privacyverklaring, samen met onze Disclaimer, Cookiebeleid en Algemene Voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Naomedia met betrekking tot je gebruik van deze site.

Shopping Basket

don't be a stranger

Heb je vragen, wil je samenwerken, of wil je vrijblijvend een offerte ontvangen? Vul onderstaand formulier in en ik kom z.s.m. bij je terug. Liever rechtstreeks mailen? Dat kan via hallo@naomedia.nl